843-577-0025

McCrady’s Tavern Valentine’s Day Menu

843-577-0025 | 2 UNITY ALLEY CHARLESTON, SC 29401

Dinner: Sunday-Thursday 5pm-10pm
Friday-Saturday 5pm-11pm
Brunch: Saturday and Sunday 10:30am-2:30pm